top of page

ihaŋble

Wakáŋla Othí kiŋ Wípazukȟa Wašté Wí Aŋpétu Tȟokáhe Kiŋháŋ Yuǧáŋpi kte

 

Brandon Ecoffey lé owá

Ištáwičhayazaŋ Wí ičíyamni, 2016

 

Íŋkpata Otȟúŋwahe—“Čhaŋéglepi kiŋ iyúha wahóuŋyaŋpi, na táku kiŋ iyúha kiníl uŋyúštaŋpi. Makȟásapa tiktíča é naháŋ iyéčhiŋkiŋyaŋka onážiŋ kiŋ ečéla naháŋȟči yuštáŋpi šni.” Kathy Janis é čha heyé. Janis wakáŋla othí čhaŋbláska itȟáŋčhaŋ kiŋ héčha, na Leonard Little Finger é na Duane Brewer ób čhaŋbláska él yaŋké. Nakúŋ heyé, “TERO waéčhuŋ kiŋ húŋȟ héčhetuuŋlapi šni na uŋ wí yámni heháŋyaŋ kahéktab uŋkínažiŋpi. Hó éyaš hená uŋyúečhetupi, na Pȟeží Tȟó Wí oíhaŋke kiŋ itȟókab waúŋkigluštaŋpi kta načhéče. Heháŋl tuwáwaka úpi na thípi kiŋ iwáŋuŋkičiyaŋkapi na uŋkíčiyusutapi kte héčha. Yuŋkȟáŋ Wípazukȟa Wašté Wí aŋpétu tȟokáhe kiŋ wakáŋ kiŋ tȟoká othíwičhuŋkhiyapi kte,” eyé.

 

Aŋpétu Tópa kiŋháŋ, Janis é na tuwéweka Šákpe, Mnisóta ektá mázaska lá yápi kte. Ičhíŋ íyokhiheya wakáŋla othí kiŋ ȟupáhu waŋží oyúŋke wikčémna núŋpa ikíphiya čha aégnakapi kta čhíŋpi, éyaš hé mázaska kȟoktášiča núm henákča kta škhé. Ečhúŋpi okíhipi háŋtaŋš, wakáŋla othí kiŋ átayakel oȟpáye wikčémna šaglóǧaŋ aíkȟoyakiŋ kte. Janis kičhí yápi kte kiŋ lená épi: Ron Ross (waíŋyaŋgkhiya okȟólakičhiye), Mario Gonzalez (wákhiya wičháša), John Steele (oyáte itȟáŋčhaŋ), Melanie Two Eagle-Black Bull (mázaska awáŋyaŋka), na Richard Rangel (wakáǧa okȟólakičhiye).

 

Waíŋyaŋgkhiya okȟólakičhiye kiŋ wayúotȟaŋiŋpi na Susan Pourier ečíyapi waŋ wówašiyapi, thiáwaŋyaŋka wówaši ečhúŋ kta čha. Ištáwičhayazaŋ Wi aŋpétu iákezaptaŋ kiŋ ótȟokaheya wówaši ečhúŋ kte, Janis kéye. Na nakúŋ wahéhaŋl waíŋyaŋgkhiyapi kiŋ iyúha omníčiye yuhápi kte, na wówaši uŋmá kiŋ yuótȟaŋiŋpi kta čha awáčhiŋpi kte. Átayakel wówaši opáwiŋǧe sáŋm šaglóǧaŋ yuǧáŋpi kte, na iyénakeča wówašiwičhayapi kte. Húŋȟ aŋpétu álataya wówaši héčha kte, na ȟúŋȟ íŋš aŋpétu haŋkéke wówaši héčha kte.

 

Janis heyé, “Oyáte tȟókeča tókhi záptaŋ naíŋš šákpe thiléhaŋg hípi na tóškhe CMS kičhí wíwahokičhiyapi uŋkáǧapi na ečhél othí kiŋ lé uŋkíčičayežupi kiŋ uŋkíyuŋǧapi. Na Nabláska makȟópašpe kiŋ é čha lé líla uŋkíčipatitaŋpi na óuŋkiyapi kepȟé. Hó čha waná leháŋyaŋ uŋhíhuŋnipi naháŋ ečháni óta lél iglág hípi kte, na hé isáŋmya othí kiŋ lé tȟaŋníš uŋkákaǧapi kta uŋškáŋpi,” eyé.
 

Lakȟóta Wí Wótȟaŋiŋ Wówapi lé uŋúŋkhiyapi

www.lakotacountrytimes.com/news/2016-03-03/Front_Page/NEWS_BRIEFS.html

 

bottom of page