top of page

ihaŋble

Wótȟawe Kȟoyákapi

 

Toháŋl zuyá áyiŋ kta čháŋna tóna wótȟawe kȟoyákapi kiŋ hená iglúžažapi na iníkaǧapi na taŋyáŋ ikpákhiŋtapi na awásuič’iyapi. Na waná zuyá áya čhaŋ wótȟawe k’uŋ hená taŋyáŋ gluhápi. Na waná toháŋl okíčhize kta čháŋna wótȟawe k’uŋ hená kȟoglákapi. Húŋȟ šúŋkawakȟaŋ kiŋ owíčhawapi na pȟežúta awíčhapoǧaŋpi. Na héčhel mázasu naíŋš wahíŋkpe ešá ikhíyela hiyúpi kte šni, hé uŋ ečhúŋpi. Naíŋš tȟašúŋke kiŋ ópi kte šni naíŋš manúŋpi kte šni, hé uŋ ečhúŋpi.

 

Na toháŋl okíčhize kta čháŋna líla khiyéla úŋpi ešá tuwéni ópi šni. Húŋȟ šiyótȟaŋka yažópi na khiyéla íŋyaŋkapi. Mázasu kiŋ óta wošlókawičhayapi kta čha hé uŋ ečhúŋpi. Íŋš tȟóka úŋpi kiŋ líla ikhíyela tȟóka waŋží kat’íyeyapi čháŋna tȟakpé yápi na éktepi, wótȟawe kȟoyákapi kiŋ hená héčhel okíhipi. Načá tȟa wókȟoyake na tȟa wótȟawe káǧa hená kȟoyákapi él ówapȟa, na waŋží bluhá. Tóna hé yuhápi kiŋ hená šuŋk-ókhuwapi na šiyótȟaŋka yuhápi na wáčhiŋhiŋ kaháŋskeya kȟoyákapi.

 

Lé ób wičhóȟ’aŋ óta ečhámuŋ. Šúŋka Waŋkátuya hé miyé.

bottom of page