top of page

Lakȟól Wičhóȟ’aŋ: Okíčhize uŋ T’ápi kiŋ (Hé Líla Wašté)


Šúŋka Waŋkátuya lé oyáke

Kȟoškálaka iyúha okíčhize uŋ t’ápi čhíŋpi na ikčéya t’ápi čhíŋpi šni. Na wóeye waŋ eyápi s’a kiŋ hé lé é:

“Íŋše lé šuŋgmánitu tȟawóte čha waúŋ weló.”

Na hé iyúha čhíŋpi. Tuwá otúya t’á čhaŋ hé čhaŋlwáŋkȟa yawápi na tuwá okíčhize uŋ t’á čháŋna hé yawáštepi na héčhel čhíŋpi. Na heháŋl kȟoškálaka waŋží túŋweni zuyá yé šni háŋtaŋš tȟawíčutȟuŋ šni. Tȟokéya núŋpa na yámni ečhél zuyá ípi na wičhóȟ’aŋ waŋží núm yámni ečhél ečhúŋpi čhaŋ heháŋl tȟawíčutȟuŋpi.

Na tuwá wičhóȟ’aŋ slolyé šni tȟawíčutȟuŋ čhaŋ hé wóištečeka yawápi. Na wíŋyaŋ kiŋ iyúha héčhel waktá úŋpi na tuwéni tókčhiŋyaŋ hiŋgnátȟuŋ šni. Na kȟoškálaka kiŋ íŋš-eyá héčhel waktá úŋpi. Tuwéni otúyačhiŋ lená tókčhiŋyaŋ tȟawíčutȟuŋpi šni. Lená oyáte kiŋ yuhápi na wóopȟe yawápi. Toháŋl tuwá tȟawíčutȟuŋ čhaŋ hél ikhíyela zuyá yé šni. Tuwá héčhuŋ kiŋ hé ópi naíŋš tȟáwa ešá, hé uŋ héčhuŋ šni.

Lená slolwáyiŋ na héčhel wówičakȟe. Šúŋka Waŋkátuya hé miyé

Source: Lakota Tales & Text by Eugene Beuchel, S.J. & Paul Manhart, S.J.


bottom of page