Lakȟól Wičhóȟ’aŋ: Wóitȟaŋčhaŋ II


Wakíŋyaŋ Sitúpi lé oyáke

Wóitȟaŋčhaŋ: Ikčé wičháša tókhel wóitȟaŋčhaŋ wičhák’upi čháŋna wówahokuŋkhiye kiŋ toháŋl tuwé waŋ itȟáŋčhaŋ kaȟníǧapi čháŋna oyáte tȟáwa kta čha kaȟníǧapi čháŋna hé léčhel wóopȟe kíčaǧapi.

Okášpe Núŋpa: Tókhel Lakȟóta akíčhita itȟáŋčhaŋ wičhákaȟniǧapi kiŋ:

“Tȟokéya, kȟoškálaka wóhitika čha wičhákaȟniǧapi. Héčhel tuwéni tȟaŋčháŋ iwáŋwičhayaŋkiŋ kte šni, hé uŋ ečhúŋpi. Na heháŋl čhažé wičhákaȟniǧapi na hé ošpáye kiŋ eyá čhažéwičhayatapi. Na waná wówahokuŋkhiye wičhák’upi na léčhel:

“’Hó, akíčhita inítȟaŋčhaŋ kte, na oyáte kiŋ tókhel wičhášayatapi kiŋ ečhúŋ niší kiŋ ognáyaŋ oyáte kiŋ awáŋwičhalakiŋ kta tkȟá tȟawáčhiŋ nihíŋyaŋziŋ kte ló. Na kičhúŋniyaŋ wílukčaŋ kiŋháŋ oyáte kiŋ owíčhayakiȟ’aŋ šúŋkeča kte ló. Hé uŋ wičhúŋt’e nitȟáwa kiŋ hé wičháša itȟáŋčhaŋ kiŋ yuhápi kta čha aŋpétu tukté é k’éyaš oyáte uŋ nit’é ešá, hé wašté yeló, tȟáŋkaya ónitȟaŋiŋ kte ló.

“’Čha čhaŋksá kiŋ lé ičú wo, na óhiŋni – wičháša itȟáŋčhaŋ kiŋ táku uŋ mníčiyapi čhaŋ – uŋ ináȟni oyáte kiŋ wítaya awíčhayau kte ló. Čha hé taŋyáŋ kiksúyiŋ na wičháša itȟáŋčhaŋ kiŋ ayúta wičháuŋ wo, nitȟá hokšíla ób.’

“Eháŋni akíčhita imátȟaŋčhaŋ, wazíyata, Sitúpi Wakíŋyaŋ.”

Source: Lakota Tales & Text by Eugene Beuchel, S.J. & Paul Manhart, S.J.


"Lakȟól wičhóȟ’aŋ uŋ Lakȟóta wakȟáŋyeža na théča na thiwáhe kiŋ wíyokihiwičhúŋyaŋpi na héčhel wičhóthi ečhékčhe oyáte kiŋ wičhózani na wówaš’ake yuhá mánipi kte, na Lakȟól oúŋyaŋpi na Lakȟól wóčhekiye na Lakȟól’iyápi kiŋ slolkíyapi kte."

 

Matthew Rama: mrama@thundervalley.org,

Peter Hill: peter@thundervalley.org

Cherella Hughes: cherella@thundervalley.org