top of page

Wikȟóškalaka Tȟabškáta Akíčhiyapi Kiŋ


Čhaŋnápȟopa Wí iwíkčemna núŋpa sáŋm šákpe, 2016

WAZÍ AHÁŊHAŊ / PȞEŽÚTA ȞÁKA — Haŋhépi šni haŋní, Wazí Aháŋhaŋ Oyáŋke etáŋhaŋ wikȟóškala tȟabškáta okȟólakičhiye yámni iháŋpi, éyaš waná waŋžíla okápte. Haŋhépi, Pȟežúta Ȟáka ektá, Tȟaópi Čík’ala wikȟóškalaka kiŋ Maȟpíya Lúta wičháktepila, wóiglamna akétopa uŋ (59-45). Na nakúŋ, Ohíye S’a Otȟúŋwahe wikȟóškalaka kiŋ Wazí Aháŋhaŋ Owáyawa wičháktepila, wóiglamna yámnila uŋ (50-47).

Ištáwičhayazaŋ Wí aŋpétu tȟokáhe kiŋháŋ (Aŋpétu Núŋpa kiŋ) Pȟežúta Ȟáka é na Ohíye S’a wikȟóškalaka kiŋ akíčhiyapi kte, mázaškaŋškaŋ šákpe sáŋm okhíse kiŋháŋ. Naháŋȟči tuktél škátapi kte kiŋ slol’úŋyaŋpi šni. Tuktéuŋma akíčhiyapi kiŋ hé ohíyapi héči hé Makȟópašpe Akíčhiyapi Tȟáŋka él yápi kte, Mní Otȟúŋwahe ektá. Hé Ištáwičhayazaŋ Wí aŋpétu iwíkčemna hetáŋhaŋ aŋpétu iákenuŋpa heháŋyaŋ íŋyaŋkiŋ kte.

Tȟaópi Čík’ala wikȟóškalaka kiŋ, “Taŋyáŋ škátapi na ohíya po/pe,” uŋkéničiyapi!


bottom of page